PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊNTHÔNG BÁO NÀY THAY CHO GIẤY BÁO TIỀN ĐIỆN THÁNG 2/2017

THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐIỆN KTX THÁNG 2/2017
(Từ ngày 15/2/2017 đến ngày 15/3/2017)


  Thông báo: Đề nghị đại diện các phòng ở nội trú đến văn phòng KTX thanh toán tiền điện tháng 2/2017 trước ngày 25/3/2017. Nếu quá hạn Bộ phận quản lý KTX dừng cung cấp điện và xử lý theo quy định của Nhà trường.

Chọn nhà:
Chọn tầng:
<
TT Phòng SL ở ĐSĐK ĐSCK ĐNNĐK ĐNNCK TĐSD T.chuẩn TSĐ
trả tiền
Mức 1 Mức 2 Mức 3Mức 4 Thành tiền
(VND)
Nộp tiền
1 N1-101 0   6317   6342   0   0   25   25   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
2 N1-102 0   5539   5549   0   0   10   10   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
3 N1-103 5   9928   9964   0   0   36   0   36 36.0 0.0 0.0 0.0 61,776   Đã nộp
4 N1-104 6   7126   7176   0   0   50   0   50 50.0 0.0 0.0 0.0 85,800   Đã nộp
5 N1-105 0   12246   12437   0   0   191   0   191 0.0 0.0 0.0 0.0 353,732   Đã nộp
6 N1-108 5   8139   8241   0   0   102   0   102 102.0 0.0 0.0 0.0 175,032   Đã nộp
7 N1-109 0   2099   2181   0   0   82   0   82 0.0 0.0 0.0 0.0 151,864   Đã nộp
8 N1-110 7   12245   12368   0   0   123   0   123 123.0 0.0 0.0 0.0 211,068   Đã nộp
9 N1-201 4   17474   17564   0   0   90   0   90 90.0 0.0 0.0 0.0 154,440   chưa nộp
10 N1-202 4   19019   19200   0   0   181   0   181 100.0 50.0 31.0 0.0 346,413   Đã nộp
11 N1-203 4   18313   18405   0   0   92   0   92 92.0 0.0 0.0 0.0 157,872   Đã nộp
12 N1-204 2   19896   19909   0   0   13   0   13 13.0 0.0 0.0 0.0 22,308   Đã nộp
13 N1-205 4   18990   19170   0   0   180   0   180 100.0 50.0 30.0 0.0 343,940   Đã nộp
14 N1-206 4   21251   21448   0   0   197   0   197 100.0 50.0 47.0 0.0 385,981   Đã nộp
15 N1-207 0   19023   19059   0   0   36   36   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
16 N1-208 0   22020   22183   0   0   163   163   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
17 N1-209 0   17650   17664   0   0   14   14   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
18 N1-210 0   18555   18657   0   0   102   102   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
19 N1-301 7   18152   18206   0   0   54   0   54 54.0 0.0 0.0 0.0 92,664   Đã nộp
20 N1-302 6   22171   22229   0   0   58   0   58 58.0 0.0 0.0 0.0 99,528   Đã nộp
21 N1-303 6   18159   18225   0   0   66   0   66 66.0 0.0 0.0 0.0 113,256   Đã nộp
22 N1-304 7   19543   19598   0   0   55   0   55 55.0 0.0 0.0 0.0 94,380   Đã nộp
23 N1-305 6   17790   17857   0   0   67   0   67 67.0 0.0 0.0 0.0 114,972   Đã nộp
24 N1-306 5   20967   21046   0   0   79   0   79 79.0 0.0 0.0 0.0 135,564   Đã nộp
25 N1-307 8   21026   21123   0   0   97   0   97 97.0 0.0 0.0 0.0 166,452   Đã nộp
26 N1-308 6   19400   19576   0   0   176   0   176 150.0 26.0 0.0 0.0 308,438   Đã nộp
27 N1-309 7   19962   20114   0   0   152   0   152 152.0 0.0 0.0 0.0 260,832   Đã nộp
28 N1-310 4   22513   22635   0   0   122   0   122 100.0 22.0 0.0 0.0 214,786   Đã nộp
29 N1-401 6   19397   19449   0   0   52   0   52 52.0 0.0 0.0 0.0 89,232   Đã nộp
30 N1-402 0   19778   19778   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
31 N1-403 7   19712   19764   0   0   52   0   52 52.0 0.0 0.0 0.0 89,232   Đã nộp
32 N1-404 8   20903   21010   0   0   107   0   107 107.0 0.0 0.0 0.0 183,612   Đã nộp
33 N1-405 7   21257   21363   0   0   106   0   106 106.0 0.0 0.0 0.0 181,896   Đã nộp
34 N1-406 8   20207   20278   0   0   71   0   71 71.0 0.0 0.0 0.0 121,836   Đã nộp
35 N1-407 7   20328   20392   0   0   64   0   64 64.0 0.0 0.0 0.0 109,824   Đã nộp
36 N1-408 5   30979   31074   0   0   95   0   95 95.0 0.0 0.0 0.0 163,020   Đã nộp
37 N1-409 4   20716   20834   0   0   118   0   118 100.0 18.0 0.0 0.0 206,934   Đã nộp
38 N1-410 4   19385   19467   0   0   82   0   82 82.0 0.0 0.0 0.0 140,712   Đã nộp
39 N1-501 8   18203   18259   0   0   56   0   56 56.0 0.0 0.0 0.0 96,096   Đã nộp
40 N1-502 7   19466   19547   0   0   81   0   81 81.0 0.0 0.0 0.0 138,996   Đã nộp
41 N1-503 7   20251   20323   0   0   72   0   72 72.0 0.0 0.0 0.0 123,552   Đã nộp
42 N1-504 8   20157   20277   0   0   120   0   120 120.0 0.0 0.0 0.0 205,920   Đã nộp
43 N1-505 0   20185   20185   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
44 N1-506 7   20255   20336   0   0   81   0   81 81.0 0.0 0.0 0.0 138,996   Đã nộp
45 N1-507 8   20794   20839   0   0   45   0   45 45.0 0.0 0.0 0.0 77,220   Đã nộp
46 N1-508 4   18608   18691   0   0   83   0   83 83.0 0.0 0.0 0.0 142,428   Đã nộp
47 N1-509 7   17711   17912   0   0   201   0   201 175.0 26.0 0.0 0.0 351,338   Đã nộp
48 N1-510 7   17370   17494   0   0   124   0   124 124.0 0.0 0.0 0.0 212,784   Đã nộp
49 N1-601 0   871   1215   0   0   344   344   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
50 N1-605 0   40570   40721   0   0   151   151   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
51 N2-103 8   8129   8194   0   0   65   0   65 65.0 0.0 0.0 0.0 111,540   Đã nộp
52 N2-104 7   8922   9017   0   0   95   0   95 95.0 0.0 0.0 0.0 163,020   Đã nộp
53 N2-105 6   7124   7182   0   0   58   0   58 58.0 0.0 0.0 0.0 99,528   Đã nộp
54 N2-106 4   5604   5732   0   0   128   0   128 100.0 28.0 0.0 0.0 226,564   Đã nộp
55 N2-107 0   8014   8226   0   0   212   212   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
56 N2-110 0   8144   8153   0   0   9   0   9 0.0 0.0 0.0 0.0 16,668   chưa nộp
57 N2-201 6   13647   13705   2275   2321   104   0   104 104.0 0.0 0.0 0.0 178,464   Đã nộp
58 N2-202 6   15761   15793   2861   2877   48   0   48 48.0 0.0 0.0 0.0 82,368   Đã nộp
59 N2-203 6   16700   16802   3603   3657   156   0   156 150.0 6.0 0.0 0.0 269,178   Đã nộp
60 N2-204 6   14205   14227   3111   3151   62   0   62 62.0 0.0 0.0 0.0 106,392   chưa nộp
61 N2-205 6   14413   14463   2996   3039   93   0   93 93.0 0.0 0.0 0.0 159,588   Đã nộp
62 N2-206 5   12990   13033   1723   1749   69   0   69 69.0 0.0 0.0 0.0 118,404   Đã nộp
63 N2-207 6   13140   13175   2140   2176   71   0   71 71.0 0.0 0.0 0.0 121,836   Đã nộp
64 N2-208 5   11971   12021   4070   4101   81   0   81 81.0 0.0 0.0 0.0 138,996   Đã nộp
65 N2-209 6   12808   12848   4989   5048   99   0   99 99.0 0.0 0.0 0.0 169,884   Đã nộp
66 N2-210 5   11601   11635   4252   4330   112   0   112 112.0 0.0 0.0 0.0 192,192   Đã nộp
67 N2-301 7   19702   19765   0   0   63   0   63 63.0 0.0 0.0 0.0 108,108   Đã nộp
68 N2-302 6   16199   16251   1525   1549   76   0   76 76.0 0.0 0.0 0.0 130,416   Đã nộp
69 N2-303 6   16261   16321   2017   2047   90   0   90 90.0 0.0 0.0 0.0 154,440   Đã nộp
70 N2-304 6   15725   15795   2183   2245   132   0   132 132.0 0.0 0.0 0.0 226,512   Đã nộp
71 N2-305 6   16260   16333   3549   3564   88   0   88 88.0 0.0 0.0 0.0 151,008   Đã nộp
72 N2-306 5   15655   15717   3112   3183   133   0   133 125.0 8.0 0.0 0.0 230,204   Đã nộp
73 N2-307 6   11486   11524   1145   1163   56   0   56 56.0 0.0 0.0 0.0 96,096   Đã nộp
74 N2-308 2   12645   12667   3302   3320   40   0   40 40.0 0.0 0.0 0.0 68,640   Đã nộp
75 N2-309 3   4859   4885   3073   3106   59   0   59 59.0 0.0 0.0 0.0 101,244   Đã nộp
76 N2-310 6   11743   11789   2516   2516   46   0   46 46.0 0.0 0.0 0.0 78,936   Đã nộp
77 N2-401 5   15899   15943   0   0   44   0   44 44.0 0.0 0.0 0.0 75,504   Đã nộp
78 N2-402 4   16987   17030   0   0   43   0   43 43.0 0.0 0.0 0.0 73,788   Đã nộp
79 N2-403 8   18836   18900   0   0   64   0   64 64.0 0.0 0.0 0.0 109,824   Đã nộp
80 N2-404 7   17616   17661   0   0   45   0   45 45.0 0.0 0.0 0.0 77,220   Đã nộp
81 N2-405 4   20244   20302   0   0   58   0   58 58.0 0.0 0.0 0.0 99,528   Đã nộp
82 N2-406 5   20194   20259   0   0   65   0   65 65.0 0.0 0.0 0.0 111,540   Đã nộp
83 N2-407 4   19019   19088   0   0   69   0   69 69.0 0.0 0.0 0.0 118,404   Đã nộp
84 N2-408 8   20040   20230   0   0   190   0   190 190.0 0.0 0.0 0.0 326,040   Đã nộp
85 N2-409 7   18688   18732   0   0   44   0   44 44.0 0.0 0.0 0.0 75,504   Đã nộp
86 N2-410 7   22060   22194   0   0   134   0   134 134.0 0.0 0.0 0.0 229,944   Đã nộp
87 N2-501 8   16066   16175   0   0   109   0   109 109.0 0.0 0.0 0.0 187,044   Đã nộp
88 N2-502 7   17908   18044   0   0   136   0   136 136.0 0.0 0.0 0.0 233,376   Đã nộp
89 N2-503 6   17960   18035   0   0   75   0   75 75.0 0.0 0.0 0.0 128,700   Đã nộp
90 N2-504 7   18806   18913   0   0   107   0   107 107.0 0.0 0.0 0.0 183,612   Đã nộp
91 N2-505 6   19357   19431   0   0   74   0   74 74.0 0.0 0.0 0.0 126,984   Đã nộp
92 N2-506 7   17870   17940   0   0   70   0   70 70.0 0.0 0.0 0.0 120,120   Đã nộp
93 N2-507 5   19857   19950   0   0   93   0   93 93.0 0.0 0.0 0.0 159,588   Đã nộp
94 N2-508 5   17682   17786   0   0   104   0   104 104.0 0.0 0.0 0.0 178,464   Đã nộp
95 N2-509 3   20366   20479   0   0   113   0   113 75.0 37.5 0.5 0.0 203,549   Đã nộp
96 N2-510 6   19007   19147   0   0   140   0   140 140.0 0.0 0.0 0.0 240,240   Đã nộp
97 N2-601 0   84   84   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
98 N2-602 0   16286   16487   0   0   201   201   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
99 N2-603 0   15112   15390   0   0   278   278   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
100 N3-101 7   15223   15319   0   0   96   0   96 96.0 0.0 0.0 0.0 164,736   Đã nộp
101 N3-102 8   12945   12999   0   0   54   0   54 54.0 0.0 0.0 0.0 92,664   Đã nộp
102 N3-103 5   10627   10678   0   0   51   0   51 51.0 0.0 0.0 0.0 87,516   Đã nộp
103 N3-104 6   14566   14624   0   0   58   0   58 58.0 0.0 0.0 0.0 99,528   Đã nộp
104 N3-105 5   15324   15369   0   0   45   0   45 45.0 0.0 0.0 0.0 77,220   Đã nộp
105 N3-106 5   15792   15844   0   0   52   0   52 52.0 0.0 0.0 0.0 89,232   Đã nộp
106 N3-107 8   16642   16721   0   0   79   0   79 79.0 0.0 0.0 0.0 135,564   Đã nộp
107 N3-108 7   18618   18673   0   0   55   0   55 55.0 0.0 0.0 0.0 94,380   Đã nộp
108 N3-109 8   16697   16792   0   0   95   0   95 95.0 0.0 0.0 0.0 163,020   Đã nộp
109 N3-110 8   18141   18246   0   0   105   0   105 105.0 0.0 0.0 0.0 180,180   Đã nộp
110 N3-201 7   11907   11967   0   0   60   0   60 60.0 0.0 0.0 0.0 102,960   Đã nộp
111 N3-202 8   13469   13546   0   0   77   0   77 77.0 0.0 0.0 0.0 132,132   chưa nộp
112 N3-203 7   16274   16363   0   0   89   0   89 89.0 0.0 0.0 0.0 152,724   Đã nộp
113 N3-204 8   13689   13744   0   0   55   0   55 55.0 0.0 0.0 0.0 94,380   chưa nộp
114 N3-205 8   13522   13623   0   0   101   0   101 101.0 0.0 0.0 0.0 173,316   Đã nộp
115 N3-206 7   13362   13430   0   0   68   0   68 68.0 0.0 0.0 0.0 116,688   Đã nộp
116 N3-207 4   13069   13107   0   0   38   0   38 38.0 0.0 0.0 0.0 65,208   chưa nộp
117 N3-208 8   15181   15253   0   0   72   0   72 72.0 0.0 0.0 0.0 123,552   chưa nộp
118 N3-209 5   15026   15104   0   0   78   0   78 78.0 0.0 0.0 0.0 133,848   Đã nộp
119 N3-210 7   14122   14169   0   0   47   0   47 47.0 0.0 0.0 0.0 80,652   Đã nộp
120 N3-301 5   11988   12079   0   0   91   0   91 91.0 0.0 0.0 0.0 156,156   chưa nộp
121 N3-302 6   16195   16263   0   0   68   0   68 68.0 0.0 0.0 0.0 116,688   Đã nộp
122 N3-303 7   9173   9301   0   0   128   0   128 128.0 0.0 0.0 0.0 219,648   Đã nộp
123 N3-304 7   13832   13905   0   0   73   0   73 73.0 0.0 0.0 0.0 125,268   Đã nộp
124 N3-305 5   15044   15112   0   0   68   0   68 68.0 0.0 0.0 0.0 116,688   Đã nộp
125 N3-306 5   12424   12492   0   0   68   0   68 68.0 0.0 0.0 0.0 116,688   Đã nộp
126 N3-307 7   13692   13729   0   0   37   0   37 37.0 0.0 0.0 0.0 63,492   Đã nộp
127 N3-308 7   14208   14262   0   0   54   0   54 54.0 0.0 0.0 0.0 92,664   chưa nộp
128 N3-309 7   12965   13028   0   0   63   0   63 63.0 0.0 0.0 0.0 108,108   Đã nộp
129 N3-310 8   13858   13989   0   0   131   0   131 131.0 0.0 0.0 0.0 224,796   Đã nộp
130 N3-401 8   14223   14319   0   0   96   0   96 96.0 0.0 0.0 0.0 164,736   Đã nộp
131 N3-402 8   13763   13827   0   0   64   0   64 64.0 0.0 0.0 0.0 109,824   chưa nộp
132 N3-403 7   14535   14616   0   0   81   0   81 81.0 0.0 0.0 0.0 138,996   chưa nộp
133 N3-404 6   14533   14610   0   0   77   0   77 77.0 0.0 0.0 0.0 132,132   Đã nộp
134 N3-405 6   15352   15396   0   0   44   0   44 44.0 0.0 0.0 0.0 75,504   chưa nộp
135 N3-406 5   11652   11679   0   0   27   0   27 27.0 0.0 0.0 0.0 46,332   Đã nộp
136 N3-407 0   13078   13078   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
137 N3-408 7   17212   17274   0   0   62   0   62 62.0 0.0 0.0 0.0 106,392   Đã nộp
138 N3-409 7   10574   10618   0   0   44   0   44 44.0 0.0 0.0 0.0 75,504   chưa nộp
139 N3-410 7   90   171   0   0   81   0   81 81.0 0.0 0.0 0.0 138,996   Đã nộp
140 N3-501 8   13838   13919   0   0   81   0   81 81.0 0.0 0.0 0.0 138,996   Đã nộp
141 N3-502 5   13413   13451   0   0   38   0   38 38.0 0.0 0.0 0.0 65,208   Đã nộp
142 N3-503 5   12455   12544   0   0   89   0   89 89.0 0.0 0.0 0.0 152,724   Đã nộp
143 N3-504 3   13801   13841   0   0   40   0   40 40.0 0.0 0.0 0.0 68,640   Đã nộp
144 N3-505 3   13977   14024   0   0   47   0   47 47.0 0.0 0.0 0.0 80,652   Đã nộp
145 N3-506 4   15082   15136   0   0   54   0   54 54.0 0.0 0.0 0.0 92,664   Đã nộp
146 N3-507 4   13612   13671   0   0   59   0   59 59.0 0.0 0.0 0.0 101,244   chưa nộp
147 N3-508 3   14032   14101   0   0   69   0   69 69.0 0.0 0.0 0.0 118,404   Đã nộp
148 N3-509 5   15001   15054   0   0   53   0   53 53.0 0.0 0.0 0.0 90,948   Đã nộp
149 N3-510 8   13816   13937   0   0   121   0   121 121.0 0.0 0.0 0.0 207,636   Đã nộp
150 N3-601 0   59343   59835   0   0   492   0   492 0.0 0.0 0.0 0.0 911,184   Đã nộp
151 N3-602 0   8444   8544   0   0   100   100   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
152 N3-603 0   17881   17974   0   0   93   93   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
153 N3-604 0   6959   7039   0   0   80   0   80 0.0 0.0 0.0 0.0 148,160   Đã nộp

Đơn giá (vnđ/kWh) Mức 1 : 1,716; Mức 2: 1,963; Mức 3: 2,473; Mức 4: 2,674.
Chú thích
    ĐSĐK: Điện sáng đầu kỳ     ĐSCK: Điện sáng cuối kỳ
    ĐNNĐK: Điện nước nóng đầu kỳ     ĐNNCK: Điện nước nóng cuối kỳ
    TĐSD: Tổng điện sử dụng     TSĐ: Tổng số điện
    M1: Điện mức 1,2, 3, 4     SL ở: Số lượng người ở