PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊNTHÔNG BÁO NÀY THAY CHO GIẤY BÁO TIỀN ĐIỆN THÁNG 3/2017

THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐIỆN KTX THÁNG 3/2017
(Từ ngày 15/3/2017 đến ngày 15/4/2017)


  Thông báo: Đề nghị đại diện các phòng ở nội trú đến văn phòng KTX thanh toán tiền điện tháng 3/2017 trước ngày 25/4/2017. Nếu quá hạn Bộ phận quản lý KTX dừng cung cấp điện và xử lý theo quy định của Nhà trường.

Chọn nhà:
Chọn tầng:
<
TT Phòng SL ở ĐSĐK ĐSCK ĐNNĐK ĐNNCK TĐSD T.chuẩn TSĐ
trả tiền
Mức 1 Mức 2 Mức 3Mức 4 Thành tiền
(VND)
Nộp tiền
1 N1-101 0   6342   6342   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
2 N1-102 4   5549   5563   0   0   14   0   14 14.0 0.0 0.0 0.0 24,024   chưa nộp
3 N1-103 5   9964   10018   0   0   54   0   54 54.0 0.0 0.0 0.0 92,664   Đã nộp
4 N1-104 6   7176   7286   0   0   110   0   110 110.0 0.0 0.0 0.0 188,760   Đã nộp
5 N1-105 0   12437   12772   0   0   335   0   335 0.0 0.0 0.0 0.0 620,420   Đã nộp
6 N1-108 5   8241   8373   0   0   132   0   132 125.0 7.0 0.0 0.0 228,241   Đã nộp
7 N1-109 0   2181   2282   0   0   101   0   101 0.0 0.0 0.0 0.0 187,052   Đã nộp
8 N1-110 7   12368   12486   0   0   118   0   118 118.0 0.0 0.0 0.0 202,488   Đã nộp
9 N1-201 4   17564   17743   0   0   179   0   179 100.0 50.0 29.0 0.0 341,467   Đã nộp
10 N1-202 4   19200   19358   0   0   158   0   158 100.0 50.0 8.0 0.0 289,534   Đã nộp
11 N1-203 4   18405   18565   0   0   160   0   160 100.0 50.0 10.0 0.0 294,480   Đã nộp
12 N1-204 2   19909   19941   0   0   32   0   32 32.0 0.0 0.0 0.0 54,912   chưa nộp
13 N1-205 4   19170   19355   0   0   185   0   185 100.0 50.0 35.0 0.0 356,305   Đã nộp
14 N1-206 4   21448   21642   0   0   194   0   194 100.0 50.0 44.0 0.0 378,562   Đã nộp
15 N1-207 0   19059   19167   0   0   108   108   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
16 N1-208 0   22183   22445   0   0   262   262   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
17 N1-209 0   17664   17695   0   0   31   31   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
18 N1-210 0   18657   18769   0   0   112   112   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
19 N1-301 7   18206   18300   0   0   94   0   94 94.0 0.0 0.0 0.0 161,304   Đã nộp
20 N1-302 6   22229   22337   0   0   108   0   108 108.0 0.0 0.0 0.0 185,328   Đã nộp
21 N1-303 6   18225   18330   0   0   105   0   105 105.0 0.0 0.0 0.0 180,180   Đã nộp
22 N1-304 7   19598   19667   0   0   69   0   69 69.0 0.0 0.0 0.0 118,404   Đã nộp
23 N1-305 6   17857   17943   0   0   86   0   86 86.0 0.0 0.0 0.0 147,576   chưa nộp
24 N1-306 5   21046   21178   0   0   132   0   132 125.0 7.0 0.0 0.0 228,241   chưa nộp
25 N1-307 8   21123   21233   0   0   110   0   110 110.0 0.0 0.0 0.0 188,760   Đã nộp
26 N1-308 6   19576   19796   0   0   220   0   220 150.0 70.0 0.0 0.0 394,810   Đã nộp
27 N1-309 7   20114   20275   0   0   161   0   161 161.0 0.0 0.0 0.0 276,276   Đã nộp
28 N1-310 4   22635   22775   0   0   140   0   140 100.0 40.0 0.0 0.0 250,120   Đã nộp
29 N1-401 6   19449   19534   0   0   85   0   85 85.0 0.0 0.0 0.0 145,860   Đã nộp
30 N1-402 0   19778   19778   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
31 N1-403 7   19764   19891   0   0   127   0   127 127.0 0.0 0.0 0.0 217,932   Đã nộp
32 N1-404 8   21010   21149   0   0   139   0   139 139.0 0.0 0.0 0.0 238,524   Đã nộp
33 N1-405 7   21363   21495   0   0   132   0   132 132.0 0.0 0.0 0.0 226,512   Đã nộp
34 N1-406 8   20278   20373   0   0   95   0   95 95.0 0.0 0.0 0.0 163,020   chưa nộp
35 N1-407 7   20392   20499   0   0   107   0   107 107.0 0.0 0.0 0.0 183,612   Đã nộp
36 N1-408 5   31074   31176   0   0   102   0   102 102.0 0.0 0.0 0.0 175,032   Đã nộp
37 N1-409 4   20834   20985   0   0   151   0   151 100.0 50.0 1.0 0.0 272,223   Đã nộp
38 N1-410 4   19467   19573   0   0   106   0   106 100.0 6.0 0.0 0.0 183,378   Đã nộp
39 N1-501 8   18259   18332   0   0   73   0   73 73.0 0.0 0.0 0.0 125,268   Đã nộp
40 N1-502 7   19547   19673   0   0   126   0   126 126.0 0.0 0.0 0.0 216,216   Đã nộp
41 N1-503 8   20323   20450   0   0   127   0   127 127.0 0.0 0.0 0.0 217,932   chưa nộp
42 N1-504 8   20277   20404   0   0   127   0   127 127.0 0.0 0.0 0.0 217,932   Đã nộp
43 N1-505 0   20185   20185   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
44 N1-506 7   20336   20437   0   0   101   0   101 101.0 0.0 0.0 0.0 173,316   Đã nộp
45 N1-507 8   20839   20916   0   0   77   0   77 77.0 0.0 0.0 0.0 132,132   Đã nộp
46 N1-508 4   18691   18786   0   0   95   0   95 95.0 0.0 0.0 0.0 163,020   Đã nộp
47 N1-509 7   17912   18124   0   0   212   0   212 175.0 37.0 0.0 0.0 372,931   Đã nộp
48 N1-510 7   17494   17627   0   0   133   0   133 133.0 0.0 0.0 0.0 228,228   Đã nộp
49 N1-601 0   1215   1393   0   0   178   178   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
50 N1-605 0   40721   40998   0   0   277   277   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
51 N2-103 8   8194   8280   0   0   86   0   86 86.0 0.0 0.0 0.0 147,576   Đã nộp
52 N2-104 7   9017   9143   0   0   126   0   126 126.0 0.0 0.0 0.0 216,216   Đã nộp
53 N2-105 6   7182   7273   0   0   91   0   91 91.0 0.0 0.0 0.0 156,156   Đã nộp
54 N2-106 4   5732   5895   0   0   163   0   163 100.0 50.0 13.0 0.0 301,899   chưa nộp
55 N2-107 0   8226   8509   0   0   283   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
56 N2-110 4   8153   8193   0   0   40   0   40 40.0 0.0 0.0 0.0 68,640   chưa nộp
57 N2-201 6   13705   13793   2321   2353   120   0   120 120.0 0.0 0.0 0.0 205,920   Đã nộp
58 N2-202 6   15793   15880   2877   2895   105   0   105 105.0 0.0 0.0 0.0 180,180   Đã nộp
59 N2-203 6   16802   16967   3657   3696   204   0   204 150.0 54.0 0.0 0.0 363,402   Đã nộp
60 N2-204 6   14227   14316   3151   3192   130   0   130 130.0 0.0 0.0 0.0 223,080   Đã nộp
61 N2-205 6   14463   14574   3039   3085   157   0   157 150.0 7.0 0.0 0.0 271,141   Đã nộp
62 N2-206 5   13033   13107   1749   1766   91   0   91 91.0 0.0 0.0 0.0 156,156   Đã nộp
63 N2-207 6   13175   13235   2176   2199   83   0   83 83.0 0.0 0.0 0.0 142,428   Đã nộp
64 N2-208 5   12021   12098   4101   4109   85   0   85 85.0 0.0 0.0 0.0 145,860   Đã nộp
65 N2-209 6   12848   12942   5048   5099   145   0   145 145.0 0.0 0.0 0.0 248,820   Đã nộp
66 N2-210 5   11635   11690   4330   4386   111   0   111 111.0 0.0 0.0 0.0 190,476   Đã nộp
67 N2-301 7   19765   19883   0   0   118   0   118 118.0 0.0 0.0 0.0 202,488   Đã nộp
68 N2-302 6   16251   16346   1549   1574   120   0   120 120.0 0.0 0.0 0.0 205,920   Đã nộp
69 N2-303 6   16321   16406   2047   2053   91   0   91 91.0 0.0 0.0 0.0 156,156   Đã nộp
70 N2-304 6   15795   15913   2245   2296   169   0   169 150.0 19.0 0.0 0.0 294,697   Đã nộp
71 N2-305 6   16333   16450   3564   3591   144   0   144 144.0 0.0 0.0 0.0 247,104   Đã nộp
72 N2-306 5   15717   15827   3183   3254   181   0   181 125.0 56.0 0.0 0.0 324,428   Đã nộp
73 N2-307 6   11524   11573   1163   1178   64   0   64 64.0 0.0 0.0 0.0 109,824   Đã nộp
74 N2-308 4   12667   12713   3320   3326   52   0   52 52.0 0.0 0.0 0.0 89,232   Đã nộp
75 N2-309 4   4885   4925   3106   3131   65   0   65 65.0 0.0 0.0 0.0 111,540   Đã nộp
76 N2-310 6   11789   11869   2516   2516   80   0   80 80.0 0.0 0.0 0.0 137,280   Đã nộp
77 N2-401 7   15943   16045   0   0   102   0   102 102.0 0.0 0.0 0.0 175,032   Đã nộp
78 N2-402 4   17030   17117   0   0   87   0   87 87.0 0.0 0.0 0.0 149,292   Đã nộp
79 N2-403 8   18900   19015   0   0   115   0   115 115.0 0.0 0.0 0.0 197,340   Đã nộp
80 N2-404 8   17661   17734   0   0   73   0   73 73.0 0.0 0.0 0.0 125,268   Đã nộp
81 N2-405 5   20302   20397   0   0   95   0   95 95.0 0.0 0.0 0.0 163,020   Đã nộp
82 N2-406 5   20259   20330   0   0   71   0   71 71.0 0.0 0.0 0.0 121,836   Đã nộp
83 N2-407 4   19088   19234   0   0   146   0   146 100.0 46.0 0.0 0.0 261,898   Đã nộp
84 N2-408 8   20230   20519   0   0   289   0   289 200.0 89.0 0.0 0.0 517,907   Đã nộp
85 N2-409 7   18732   18770   0   0   38   0   38 38.0 0.0 0.0 0.0 65,208   chưa nộp
86 N2-410 4   22194   22360   0   0   166   0   166 100.0 50.0 16.0 0.0 309,318   Đã nộp
87 N2-501 8   16175   16339   0   0   164   0   164 164.0 0.0 0.0 0.0 281,424   Đã nộp
88 N2-502 7   18044   18195   0   0   151   0   151 151.0 0.0 0.0 0.0 259,116   Đã nộp
89 N2-503 6   18035   18169   0   0   134   0   134 134.0 0.0 0.0 0.0 229,944   Đã nộp
90 N2-504 7   18913   19021   0   0   108   0   108 108.0 0.0 0.0 0.0 185,328   chưa nộp
91 N2-505 6   19431   19557   0   0   126   0   126 126.0 0.0 0.0 0.0 216,216   Đã nộp
92 N2-506 7   17940   18062   0   0   122   0   122 122.0 0.0 0.0 0.0 209,352   Đã nộp
93 N2-507 5   19950   20054   0   0   104   0   104 104.0 0.0 0.0 0.0 178,464   Đã nộp
94 N2-508 5   17786   17891   0   0   105   0   105 105.0 0.0 0.0 0.0 180,180   Đã nộp
95 N2-509 3   20479   20617   0   0   138   0   138 75.0 37.5 25.5 0.0 265,374   Đã nộp
96 N2-510 6   19147   19334   0   0   187   0   187 150.0 37.0 0.0 0.0 330,031   Đã nộp
97 N2-601 0   84   84   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
98 N2-602 0   16487   16705   0   0   218   218   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
99 N2-603 0   15390   15574   0   0   184   184   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
100 N3-101 7   15319   15448   0   0   129   0   129 129.0 0.0 0.0 0.0 221,364   Đã nộp
101 N3-102 8   12999   13054   0   0   55   0   55 55.0 0.0 0.0 0.0 94,380   Đã nộp
102 N3-103 5   10678   10733   0   0   55   0   55 55.0 0.0 0.0 0.0 94,380   Đã nộp
103 N3-104 6   14624   14727   0   0   103   0   103 103.0 0.0 0.0 0.0 176,748   Đã nộp
104 N3-105 5   15369   15424   0   0   55   0   55 55.0 0.0 0.0 0.0 94,380   Đã nộp
105 N3-106 5   15844   15900   0   0   56   0   56 56.0 0.0 0.0 0.0 96,096   Đã nộp
106 N3-107 8   16721   16869   0   0   148   0   148 148.0 0.0 0.0 0.0 253,968   Đã nộp
107 N3-108 8   18673   18769   0   0   96   0   96 96.0 0.0 0.0 0.0 164,736   Đã nộp
108 N3-109 8   16792   16879   0   0   87   0   87 87.0 0.0 0.0 0.0 149,292   Đã nộp
109 N3-110 8   18246   18458   0   0   212   0   212 200.0 12.0 0.0 0.0 366,756   Đã nộp
110 N3-201 8   11967   12033   0   0   66   0   66 66.0 0.0 0.0 0.0 113,256   Đã nộp
111 N3-202 8   13546   13625   0   0   79   0   79 79.0 0.0 0.0 0.0 135,564   Đã nộp
112 N3-203 8   16363   16474   0   0   111   0   111 111.0 0.0 0.0 0.0 190,476   Đã nộp
113 N3-204 8   13744   13841   0   0   97   0   97 97.0 0.0 0.0 0.0 166,452   Đã nộp
114 N3-205 8   13623   13750   0   0   127   0   127 127.0 0.0 0.0 0.0 217,932   Đã nộp
115 N3-206 7   13430   13514   0   0   84   0   84 84.0 0.0 0.0 0.0 144,144   Đã nộp
116 N3-207 4   13107   13165   0   0   58   0   58 58.0 0.0 0.0 0.0 99,528   Đã nộp
117 N3-208 8   15253   15375   0   0   122   0   122 122.0 0.0 0.0 0.0 209,352   Đã nộp
118 N3-209 5   15104   15195   0   0   91   0   91 91.0 0.0 0.0 0.0 156,156   Đã nộp
119 N3-210 7   14169   14240   0   0   71   0   71 71.0 0.0 0.0 0.0 121,836   Đã nộp
120 N3-301 6   12079   12244   0   0   165   0   165 150.0 15.0 0.0 0.0 286,845   Đã nộp
121 N3-302 6   16263   16389   0   0   126   0   126 126.0 0.0 0.0 0.0 216,216   Đã nộp
122 N3-303 5   9301   9467   0   0   166   0   166 125.0 41.0 0.0 0.0 294,983   Đã nộp
123 N3-304 7   13905   13984   0   0   79   0   79 79.0 0.0 0.0 0.0 135,564   Đã nộp
124 N3-305 6   15112   15199   0   0   87   0   87 87.0 0.0 0.0 0.0 149,292   Đã nộp
125 N3-306 5   12492   12554   0   0   62   0   62 62.0 0.0 0.0 0.0 106,392   Đã nộp
126 N3-307 7   13729   13801   0   0   72   0   72 72.0 0.0 0.0 0.0 123,552   Đã nộp
127 N3-308 8   14262   14373   0   0   111   0   111 111.0 0.0 0.0 0.0 190,476   chưa nộp
128 N3-309 7   13028   13148   0   0   120   0   120 120.0 0.0 0.0 0.0 205,920   Đã nộp
129 N3-310 8   13989   14159   0   0   170   0   170 170.0 0.0 0.0 0.0 291,720   Đã nộp
130 N3-401 8   14319   14407   0   0   88   0   88 88.0 0.0 0.0 0.0 151,008   Đã nộp
131 N3-402 8   13827   13898   0   0   71   0   71 71.0 0.0 0.0 0.0 121,836   Đã nộp
132 N3-403 7   14616   14705   0   0   89   0   89 89.0 0.0 0.0 0.0 152,724   Đã nộp
133 N3-404 6   14610   14679   0   0   69   0   69 69.0 0.0 0.0 0.0 118,404   Đã nộp
134 N3-405 7   15396   15479   0   0   83   0   83 83.0 0.0 0.0 0.0 142,428   Đã nộp
135 N3-406 5   11679   11712   0   0   33   0   33 33.0 0.0 0.0 0.0 56,628   Đã nộp
136 N3-407 6   13078   13093   0   0   15   0   15 15.0 0.0 0.0 0.0 25,740   Đã nộp
137 N3-408 7   17274   17393   0   0   119   0   119 119.0 0.0 0.0 0.0 204,204   Đã nộp
138 N3-409 7   10618   10692   0   0   74   0   74 74.0 0.0 0.0 0.0 126,984   Đã nộp
139 N3-410 7   171   331   0   0   160   0   160 160.0 0.0 0.0 0.0 274,560   Đã nộp
140 N3-501 8   13919   14006   0   0   87   0   87 87.0 0.0 0.0 0.0 149,292   Đã nộp
141 N3-502 5   13451   13516   0   0   65   0   65 65.0 0.0 0.0 0.0 111,540   Đã nộp
142 N3-503 5   12544   12645   0   0   101   0   101 101.0 0.0 0.0 0.0 173,316   Đã nộp
143 N3-504 3   13841   13898   0   0   57   0   57 57.0 0.0 0.0 0.0 97,812   Đã nộp
144 N3-505 6   14024   14085   0   0   61   0   61 61.0 0.0 0.0 0.0 104,676   Đã nộp
145 N3-506 5   15136   15211   0   0   75   0   75 75.0 0.0 0.0 0.0 128,700   Đã nộp
146 N3-507 4   13671   13780   0   0   109   0   109 100.0 9.0 0.0 0.0 189,267   Đã nộp
147 N3-508 3   14101   14187   0   0   86   0   86 75.0 11.0 0.0 0.0 150,293   Đã nộp
148 N3-509 5   15054   15112   0   0   58   0   58 58.0 0.0 0.0 0.0 99,528   Đã nộp
149 N3-510 8   13937   14086   0   0   149   0   149 149.0 0.0 0.0 0.0 255,684   Đã nộp
150 N3-601 0   59835   60490   0   0   655   0   655 0.0 0.0 0.0 0.0 1,213,060   Đã nộp
151 N3-602 0   8544   8657   0   0   113   113   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
152 N3-603 0   17974   18096   0   0   122   122   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
153 N3-604 0   7039   7126   0   0   87   0   87 0.0 0.0 0.0 0.0 161,124   Đã nộp

Đơn giá (vnđ/kWh) Mức 1 : 1,716; Mức 2: 1,963; Mức 3: 2,473; Mức 4: 2,674.
Chú thích
    ĐSĐK: Điện sáng đầu kỳ     ĐSCK: Điện sáng cuối kỳ
    ĐNNĐK: Điện nước nóng đầu kỳ     ĐNNCK: Điện nước nóng cuối kỳ
    TĐSD: Tổng điện sử dụng     TSĐ: Tổng số điện
    M1: Điện mức 1,2, 3, 4     SL ở: Số lượng người ở