PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊNTHÔNG BÁO NÀY THAY CHO GIẤY BÁO TIỀN ĐIỆN THÁNG 7/2017

THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐIỆN KTX THÁNG 7/2017
(Từ ngày 15/7/2017 đến ngày 15/8/2017)


  Thông báo: Đề nghị đại diện các phòng ở nội trú đến văn phòng KTX thanh toán tiền điện tháng 7/2017 trước ngày 25/8/2017. Nếu quá hạn Bộ phận quản lý KTX dừng cung cấp điện và xử lý theo quy định của Nhà trường.

Chọn nhà:
Chọn tầng:
<
TT Phòng SL ở ĐSĐK ĐSCK ĐNNĐK ĐNNCK TĐSD T.chuẩn TSĐ
trả tiền
Mức 1 Mức 2 Mức 3Mức 4 Thành tiền
(VND)
Nộp tiền
1 N1-101 0   6397   6397   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
2 N1-102 0   5629   5629   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
3 N1-103 6   10274   10274   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
4 N1-104 7   7553   7553   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
5 N1-105 0   13523   14077   0   0   554   554   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
6 N1-108 0   8767   8767   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
7 N1-109 0   2476   2647   0   0   171   0   171 0.0 0.0 0.0 0.0 316,692   chưa nộp
8 N1-110 2   12793   12876   0   0   83   0   83 50.0 25.0 8.0 0.0 154,659   Đã nộp
9 N1-201 4   18048   18048   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
10 N1-202 0   20065   20065   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
11 N1-203 4   19050   19213   0   0   163   0   163 100.0 50.0 13.0 0.0 301,899   Đã nộp
12 N1-204 4   20124   20124   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
13 N1-205 3   19774   19774   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
14 N1-206 4   22016   22016   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
15 N1-207 0   19909   19909   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
16 N1-208 0   23174   23174   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
17 N1-209 0   17800   17800   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
18 N1-210 0   19082   19082   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
19 N1-301 6   18468   18468   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
20 N1-302 5   22579   22743   0   0   164   0   164 125.0 39.0 0.0 0.0 291,057   Đã nộp
21 N1-303 7   18569   18661   0   0   92   0   92 92.0 0.0 0.0 0.0 157,872   Đã nộp
22 N1-304 5   19899   20057   0   0   158   0   158 125.0 33.0 0.0 0.0 279,279   Đã nộp
23 N1-305 8   18178   18178   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
24 N1-306 5   21410   21410   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
25 N1-307 8   21475   21475   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
26 N1-308 5   20462   20462   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
27 N1-309 0   20712   20712   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
28 N1-310 0   23130   23130   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
29 N1-401 7   19740   19740   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
30 N1-402 2   19778   19778   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
31 N1-403 7   20189   20189   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
32 N1-404 8   21459   21459   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
33 N1-406 7   20592   20592   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
34 N1-407 5   20837   20837   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
35 N1-408 0   31560   31560   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
36 N1-409 0   21365   21365   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
37 N1-410 0   19770   19770   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
38 N1-501 2   18474   18474   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
39 N1-502 5   19975   20168   0   0   193   0   193 125.0 62.5 5.5 0.0 350,789   Đã nộp
40 N1-503 7   20782   20957   0   0   175   0   175 175.0 0.0 0.0 0.0 300,300   Đã nộp
41 N1-504 7   20723   20723   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
42 N1-505 0   20185   20185   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
43 N1-506 4   20657   20657   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
44 N1-507 7   21178   21178   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
45 N1-508 0   19138   19138   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
46 N1-509 3   18770   18983   0   0   213   0   213 75.0 37.5 37.5 63.0 463,512   Đã nộp
47 N1-510 0   18205   18205   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
48 N1-601 0   1681   1681   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
49 N1-605 0   41678   41995   0   0   317   317   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
50 N2-103 6   8592   8592   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
51 N2-104 5   9383   9383   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
52 N2-105 0   7615   7615   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
53 N2-106 8   6347   6490   0   0   143   0   143 143.0 0.0 0.0 0.0 245,388   Đã nộp
54 N2-107 0   9006   9006   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
55 N2-110 4   8535   8665   0   0   130   0   130 100.0 30.0 0.0 0.0 230,490   chưa nộp
56 N2-201 6   13998   13998   2383   2383   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
57 N2-202 6   16143   16143   2913   2913   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
58 N2-203 6   17402   17636   3731   3738   241   0   241 150.0 75.0 16.0 0.0 444,193   Đã nộp
59 N2-204 5   14414   14507   3291   3291   93   0   93 93.0 0.0 0.0 0.0 159,588   Đã nộp
60 N2-205 6   14820   14820   3114   3114   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
61 N2-206 6   13310   13310   1775   1775   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
62 N2-207 6   13387   13387   2210   2210   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
63 N2-208 6   12297   12297   4109   4109   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
64 N2-209 5   13196   13196   5126   5126   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
65 N2-210 6   11823   11823   4424   4424   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
66 N2-301 8   20151   20151   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
67 N2-302 6   16504   16504   1593   1593   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
68 N2-303 6   16603   16603   2054   2054   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
69 N2-304 5   16127   16127   2323   2323   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
70 N2-305 6   16754   16754   3624   3624   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
71 N2-306 5   16068   16068   3345   3345   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
72 N2-307 6   11726   11726   1190   1190   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
73 N2-308 6   12838   12838   3336   3336   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
74 N2-309 6   4979   4979   3142   3142   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
75 N2-310 5   12079   12079   2516   2516   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
76 N2-401 7   16279   16279   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
77 N2-402 6   17257   17257   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
78 N2-403 6   19301   19301   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
79 N2-404 7   17951   17951   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
80 N2-405 5   20622   20622   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
81 N2-406 4   20455   20455   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
82 N2-407 4   19466   19466   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
83 N2-408 0   21300   21300   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
84 N2-409 7   18995   18995   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
85 N2-410 0   22950   22950   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
86 N2-501 5   16676   16808   0   0   132   0   132 125.0 7.0 0.0 0.0 228,241   Đã nộp
87 N2-502 5   18521   18668   0   0   147   0   147 125.0 22.0 0.0 0.0 257,686   Đã nộp
88 N2-503 4   18458   18458   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
89 N2-504 2   19274   19274   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
90 N2-505 1   19821   19821   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
91 N2-506 2   18299   18299   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
92 N2-507 0   20323   20323   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
93 N2-508 0   18198   18198   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
94 N2-509 0   21152   21152   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
95 N2-510 0   19799   19799   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
96 N2-601 0   84   84   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
97 N2-602 0   17485   17485   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
98 N2-603 0   15840   15840   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
99 N3-101 8   15911   16110   0   0   199   0   199 199.0 0.0 0.0 0.0 341,484   Đã nộp
100 N3-102 8   13221   13373   0   0   152   0   152 152.0 0.0 0.0 0.0 260,832   Đã nộp
101 N3-103 7   10882   11059   0   0   177   0   177 175.0 2.0 0.0 0.0 304,226   Đã nộp
102 N3-104 8   14973   15118   0   0   145   0   145 145.0 0.0 0.0 0.0 248,820   Đã nộp
103 N3-105 8   15620   15835   0   0   215   0   215 200.0 15.0 0.0 0.0 372,645   Đã nộp
104 N3-106 5   16132   16400   0   0   268   0   268 125.0 62.5 62.5 18.0 539,882   Đã nộp
105 N3-107 7   17414   17590   0   0   176   0   176 175.0 1.0 0.0 0.0 302,263   Đã nộp
106 N3-108 8   19063   19280   0   0   217   0   217 200.0 17.0 0.0 0.0 376,571   Đã nộp
107 N3-109 8   17260   17439   0   0   179   0   179 179.0 0.0 0.0 0.0 307,164   Đã nộp
108 N3-110 8   19523   19984   0   0   461   0   461 200.0 100.0 100.0 61.0 949,914   chưa nộp
109 N3-201 8   12528   12528   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
110 N3-202 8   13895   13895   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
111 N3-203 8   16799   16799   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
112 N3-204 8   14520   14520   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
113 N3-205 8   14066   14066   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
114 N3-206 8   13741   13741   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
115 N3-207 8   13454   13454   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
116 N3-208 8   15689   15689   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
117 N3-209 8   15580   15580   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
118 N3-210 0   14558   14558   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
119 N3-301 6   12654   12654   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
120 N3-302 8   17101   17101   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
121 N3-303 8   10097   10097   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
122 N3-304 8   14252   14252   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
123 N3-305 8   15467   15467   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
124 N3-306 8   12781   12781   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
125 N3-307 8   14027   14027   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
126 N3-308 8   14739   14739   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
127 N3-309 7   13668   13668   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
128 N3-310 0   14539   14539   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
129 N3-401 8   14616   14616   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
130 N3-402 8   14134   14134   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
131 N3-403 5   14897   14897   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
132 N3-404 8   14939   14939   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
133 N3-405 7   15714   15714   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
134 N3-406 8   11857   11857   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
135 N3-407 8   13122   13350   0   0   228   0   228 200.0 28.0 0.0 0.0 398,164   Đã nộp
136 N3-408 8   17672   17672   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
137 N3-409 8   10904   10904   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
138 N3-410 0   649   649   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
139 N3-501 4   14242   14242   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
140 N3-502 3   13733   13733   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
141 N3-503 6   12988   12988   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
142 N3-504 4   14177   14177   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
143 N3-505 4   14284   14284   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
144 N3-506 7   15397   15397   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
145 N3-507 2   14323   14323   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
146 N3-508 5   14781   14781   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
147 N3-509 3   15287   15287   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
148 N3-510 8   14903   14960   0   0   57   0   57 57.0 0.0 0.0 0.0 97,812   Đã nộp
149 N3-601 0   62200   64172   0   0   1972   0   1972 0.0 0.0 0.0 0.0 3,652,144   chưa nộp
150 N3-602 0   8920   9020   0   0   100   100   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
151 N3-603 0   18361   18480   0   0   119   119   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
152 N3-604 0   7309   74772   0   0   67463   0   67463 0.0 0.0 0.0 0.0 124,941,476   Đã nộp

Đơn giá (vnđ/kWh) Mức 1 : 1,716; Mức 2: 1,963; Mức 3: 2,473; Mức 4: 2,674.
Chú thích
    ĐSĐK: Điện sáng đầu kỳ     ĐSCK: Điện sáng cuối kỳ
    ĐNNĐK: Điện nước nóng đầu kỳ     ĐNNCK: Điện nước nóng cuối kỳ
    TĐSD: Tổng điện sử dụng     TSĐ: Tổng số điện
    M1: Điện mức 1,2, 3, 4     SL ở: Số lượng người ở