PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊNTHÔNG BÁO NÀY THAY CHO GIẤY BÁO TIỀN ĐIỆN THÁNG 9/2017

THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐIỆN KTX THÁNG 9/2017
(Từ ngày 15/9/2017 đến ngày 15/10/2017)


  Thông báo: Đề nghị đại diện các phòng ở nội trú đến văn phòng KTX thanh toán tiền điện tháng 9/2017 trước ngày 25/10/2017. Nếu quá hạn Bộ phận quản lý KTX dừng cung cấp điện và xử lý theo quy định của Nhà trường.

Chọn nhà:
Chọn tầng:
<
TT Phòng SL ở ĐSĐK ĐSCK ĐNNĐK ĐNNCK TĐSD T.chuẩn TSĐ
trả tiền
Mức 1 Mức 2 Mức 3Mức 4 Thành tiền
(VND)
Nộp tiền
1 N1-101 0   6397   6397   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
2 N1-102 5   5640   5682   0   0   42   0   42 42.0 0.0 0.0 0.0 72,072   chưa nộp
3 N1-103 8   10497   10660   0   0   163   0   163 163.0 0.0 0.0 0.0 279,708   chưa nộp
4 N1-104 8   7745   7883   0   0   138   0   138 138.0 0.0 0.0 0.0 236,808   Đã nộp
5 N1-105 0   14358   14726   0   0   368   0   368 0.0 0.0 0.0 0.0 681,536   chưa nộp
6 N1-108 4   8968   9035   0   0   67   0   67 67.0 0.0 0.0 0.0 114,972   chưa nộp
7 N1-109 0   2756   2857   0   0   101   0   101 0.0 0.0 0.0 0.0 187,052   chưa nộp
8 N1-110 5   13075   13194   0   0   119   0   119 119.0 0.0 0.0 0.0 204,204   chưa nộp
9 N1-200 8   108   391   0   0   283   0   283 200.0 83.0 0.0 0.0 506,129   chưa nộp
10 N1-201 4   18327   18504   0   0   177   0   177 100.0 50.0 27.0 0.0 336,521   chưa nộp
11 N1-202 0   20371   20637   0   0   266   266   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
12 N1-203 4   19414   19565   0   0   151   0   151 100.0 50.0 1.0 0.0 272,223   chưa nộp
13 N1-204 4   20380   20585   0   0   205   0   205 100.0 50.0 50.0 5.0 406,770   chưa nộp
14 N1-205 4   20168   20400   0   0   232   0   232 100.0 50.0 50.0 32.0 478,968   Đã nộp
15 N1-206 4   22331   22499   0   0   168   0   168 100.0 50.0 18.0 0.0 314,264   chưa nộp
16 N1-207 0   21147   21558   0   0   411   411   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
17 N1-208 0   24249   24463   0   0   214   214   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
18 N1-209 0   17991   18035   0   0   44   44   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
19 N1-210 0   19470   19600   0   0   130   130   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
20 N1-211 0   0   0   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
21 N1-300 8   98   193   0   0   95   0   95 95.0 0.0 0.0 0.0 163,020   chưa nộp
22 N1-301 8   18597   18716   0   0   119   0   119 119.0 0.0 0.0 0.0 204,204   chưa nộp
23 N1-302 8   22968   23152   0   0   184   0   184 184.0 0.0 0.0 0.0 315,744   chưa nộp
24 N1-303 8   18786   18915   0   0   129   0   129 129.0 0.0 0.0 0.0 221,364   chưa nộp
25 N1-304 8   20217   20344   0   0   127   0   127 127.0 0.0 0.0 0.0 217,932   chưa nộp
26 N1-305 8   18339   18492   0   0   153   0   153 153.0 0.0 0.0 0.0 262,548   chưa nộp
27 N1-306 8   21598   21742   0   0   144   0   144 144.0 0.0 0.0 0.0 247,104   chưa nộp
28 N1-307 8   21608   21703   0   0   95   0   95 95.0 0.0 0.0 0.0 163,020   chưa nộp
29 N1-308 8   20511   20572   0   0   61   0   61 61.0 0.0 0.0 0.0 104,676   Đã nộp
30 N1-309 7   21019   21216   0   0   197   0   197 175.0 22.0 0.0 0.0 343,486   chưa nộp
31 N1-310 5   23483   23660   0   0   177   0   177 125.0 52.0 0.0 0.0 316,576   chưa nộp
32 N1-311 4   49   89   0   0   40   0   40 40.0 0.0 0.0 0.0 68,640   Đã nộp
33 N1-400 8   142   256   0   0   114   0   114 114.0 0.0 0.0 0.0 195,624   Đã nộp
34 N1-401 8   19944   20130   0   0   186   0   186 186.0 0.0 0.0 0.0 319,176   chưa nộp
35 N1-402 8   19862   19970   0   0   108   0   108 108.0 0.0 0.0 0.0 185,328   chưa nộp
36 N1-403 8   20404   20575   0   0   171   0   171 171.0 0.0 0.0 0.0 293,436   chưa nộp
37 N1-404 8   21713   21873   0   0   160   0   160 160.0 0.0 0.0 0.0 274,560   Đã nộp
38 N1-405 8   22211   22334   0   0   123   0   123 123.0 0.0 0.0 0.0 211,068   chưa nộp
39 N1-406 8   20838   20991   0   0   153   0   153 153.0 0.0 0.0 0.0 262,548   chưa nộp
40 N1-407 8   21025   21190   0   0   165   0   165 165.0 0.0 0.0 0.0 283,140   chưa nộp
41 N1-408 0   31607   31607   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
42 N1-409 4   21648   21847   0   0   199   0   199 100.0 50.0 49.0 0.0 390,927   Đã nộp
43 N1-410 6   20127   20391   0   0   264   0   264 150.0 75.0 39.0 0.0 501,072   chưa nộp
44 N1-411 4   41   76   0   0   35   0   35 35.0 0.0 0.0 0.0 60,060   Đã nộp
45 N1-500 4   268   489   0   0   221   0   221 100.0 50.0 50.0 21.0 449,554   Đã nộp
46 N1-501 8   18564   18665   0   0   101   0   101 101.0 0.0 0.0 0.0 173,316   chưa nộp
47 N1-502 8   20415   20585   0   0   170   0   170 170.0 0.0 0.0 0.0 291,720   Đã nộp
48 N1-503 8   21152   21290   0   0   138   0   138 138.0 0.0 0.0 0.0 236,808   chưa nộp
49 N1-504 7   20953   21082   0   0   129   0   129 129.0 0.0 0.0 0.0 221,364   Đã nộp
50 N1-505 7   20250   20344   0   0   94   0   94 94.0 0.0 0.0 0.0 161,304   chưa nộp
51 N1-506 7   20780   20885   0   0   105   0   105 105.0 0.0 0.0 0.0 180,180   chưa nộp
52 N1-507 7   21360   21474   0   0   114   0   114 114.0 0.0 0.0 0.0 195,624   chưa nộp
53 N1-508 0   19135   19135   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
54 N1-509 6   19352   19605   0   0   253   0   253 150.0 75.0 28.0 0.0 473,869   chưa nộp
55 N1-510 0   18286   18286   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
56 N1-511 4   60   89   0   0   29   0   29 29.0 0.0 0.0 0.0 49,764   chưa nộp
57 N1-601 0   2551   2551   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
58 N1-605 0   42166   42392   0   0   226   226   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
59 N2-103 8   8757   8866   0   0   109   0   109 109.0 0.0 0.0 0.0 187,044   chưa nộp
60 N2-104 8   9608   9775   0   0   167   0   167 167.0 0.0 0.0 0.0 286,572   chưa nộp
61 N2-105 6   7615   7619   0   0   4   0   4 4.0 0.0 0.0 0.0 6,864   chưa nộp
62 N2-106 8   6653   6807   0   0   154   0   154 154.0 0.0 0.0 0.0 264,264   Đã nộp
63 N2-107 0   9234   9474   0   0   240   240   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
64 N2-110 0   8685   8685   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
65 N2-201 6   14133   14248   2390   2408   133   0   133 133.0 0.0 0.0 0.0 228,228   chưa nộp
66 N2-202 6   16284   16452   2925   2964   207   0   207 150.0 57.0 0.0 0.0 369,291   Đã nộp
67 N2-203 6   17912   18118   3745   3754   215   0   215 150.0 65.0 0.0 0.0 384,995   chưa nộp
68 N2-204 5   14675   14762   3293   3293   87   0   87 87.0 0.0 0.0 0.0 149,292   chưa nộp
69 N2-205 6   14984   15107   3124   3134   133   0   133 133.0 0.0 0.0 0.0 228,228   Đã nộp
70 N2-206 6   13437   13531   1786   1802   110   0   110 110.0 0.0 0.0 0.0 188,760   chưa nộp
71 N2-207 6   13491   13603   2213   2224   123   0   123 123.0 0.0 0.0 0.0 211,068   Đã nộp
72 N2-208 6   12487   12648   4109   4109   161   0   161 150.0 11.0 0.0 0.0 278,993   chưa nộp
73 N2-209 6   13359   13503   5140   5167   171   0   171 150.0 21.0 0.0 0.0 298,623   chưa nộp
74 N2-210 6   11913   12065   4458   4500   194   0   194 150.0 44.0 0.0 0.0 343,772   Đã nộp
75 N2-211 8   119   247   0   0   128   0   128 128.0 0.0 0.0 0.0 219,648   chưa nộp
76 N2-212 8   121   257   0   0   136   0   136 136.0 0.0 0.0 0.0 233,376   Đã nộp
77 N2-213 8   115   216   0   0   101   0   101 101.0 0.0 0.0 0.0 173,316   Đã nộp
78 N2-214 8   61   127   0   0   66   0   66 66.0 0.0 0.0 0.0 113,256   chưa nộp
79 N2-301 8   20301   20426   0   0   125   0   125 125.0 0.0 0.0 0.0 214,500   chưa nộp
80 N2-302 6   16598   16687   1597   1610   102   0   102 102.0 0.0 0.0 0.0 175,032   chưa nộp
81 N2-303 6   16740   16843   2064   2075   114   0   114 114.0 0.0 0.0 0.0 195,624   Đã nộp
82 N2-304 6   16333   16521   2330   2348   206   0   206 150.0 56.0 0.0 0.0 367,328   chưa nộp
83 N2-305 6   16927   17071   3642   3665   167   0   167 150.0 17.0 0.0 0.0 290,771   Đã nộp
84 N2-306 6   16236   16367   3369   3410   172   0   172 150.0 22.0 0.0 0.0 300,586   chưa nộp
85 N2-307 6   11786   11856   1192   1200   78   0   78 78.0 0.0 0.0 0.0 133,848   chưa nộp
86 N2-308 6   12958   13053   3336   3341   100   0   100 100.0 0.0 0.0 0.0 171,600   Đã nộp
87 N2-309 6   5086   5161   3152   3168   91   0   91 91.0 0.0 0.0 0.0 156,156   Đã nộp
88 N2-310 6   12224   12379   2516   2536   175   0   175 150.0 25.0 0.0 0.0 306,475   Đã nộp
89 N2-311 8   164   352   0   0   188   0   188 188.0 0.0 0.0 0.0 322,608   chưa nộp
90 N2-312 8   199   340   0   0   141   0   141 141.0 0.0 0.0 0.0 241,956   chưa nộp
91 N2-313 8   101   217   0   0   116   0   116 116.0 0.0 0.0 0.0 199,056   Đã nộp
92 N2-314 8   139   278   0   0   139   0   139 139.0 0.0 0.0 0.0 238,524   Đã nộp
93 N2-401 8   16508   16698   0   0   190   0   190 190.0 0.0 0.0 0.0 326,040   chưa nộp
94 N2-402 8   17423   17612   0   0   189   0   189 189.0 0.0 0.0 0.0 324,324   chưa nộp
95 N2-403 8   19490   19661   0   0   171   0   171 171.0 0.0 0.0 0.0 293,436   Đã nộp
96 N2-404 8   18070   18162   0   0   92   0   92 92.0 0.0 0.0 0.0 157,872   chưa nộp
97 N2-405 8   20807   20997   0   0   190   0   190 190.0 0.0 0.0 0.0 326,040   chưa nộp
98 N2-406 8   20593   20765   0   0   172   0   172 172.0 0.0 0.0 0.0 295,152   chưa nộp
99 N2-407 7   19659   19840   0   0   181   0   181 175.0 6.0 0.0 0.0 312,078   chưa nộp
100 N2-408 7   21306   21340   0   0   34   0   34 34.0 0.0 0.0 0.0 58,344   Đã nộp
101 N2-409 8   19130   19233   0   0   103   0   103 103.0 0.0 0.0 0.0 176,748   chưa nộp
102 N2-410 7   23359   23636   0   0   277   0   277 175.0 87.5 14.5 0.0 507,921   chưa nộp
103 N2-411 8   227   445   0   0   218   0   218 200.0 18.0 0.0 0.0 378,534   chưa nộp
104 N2-412 8   121   294   0   0   173   0   173 173.0 0.0 0.0 0.0 296,868   chưa nộp
105 N2-413 8   162   321   0   0   159   0   159 159.0 0.0 0.0 0.0 272,844   chưa nộp
106 N2-414 8   101   251   0   0   150   0   150 150.0 0.0 0.0 0.0 257,400   chưa nộp
107 N2-501 8   16977   17184   0   0   207   0   207 200.0 7.0 0.0 0.0 356,941   chưa nộp
108 N2-502 8   18888   19088   0   0   200   0   200 200.0 0.0 0.0 0.0 343,200   chưa nộp
109 N2-503 8   18653   18844   0   0   191   0   191 191.0 0.0 0.0 0.0 327,756   Đã nộp
110 N2-504 8   19450   19654   0   0   204   0   204 200.0 4.0 0.0 0.0 351,052   chưa nộp
111 N2-505 8   19894   20041   0   0   147   0   147 147.0 0.0 0.0 0.0 252,252   chưa nộp
112 N2-506 8   18400   18550   0   0   150   0   150 150.0 0.0 0.0 0.0 257,400   chưa nộp
113 N2-507 8   20361   20455   0   0   94   0   94 94.0 0.0 0.0 0.0 161,304   Đã nộp
114 N2-508 0   18198   18208   0   0   10   10   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
115 N2-509 7   21456   21680   0   0   224   0   224 175.0 49.0 0.0 0.0 396,487   Đã nộp
116 N2-510 7   19823   19865   0   0   42   0   42 42.0 0.0 0.0 0.0 72,072   Đã nộp
117 N2-511 6   93   188   0   0   95   0   95 95.0 0.0 0.0 0.0 163,020   chưa nộp
118 N2-512 7   61   218   0   0   157   0   157 157.0 0.0 0.0 0.0 269,412   chưa nộp
119 N2-513 8   49   138   0   0   89   0   89 89.0 0.0 0.0 0.0 152,724   Đã nộp
120 N2-514 8   85   166   0   0   81   0   81 81.0 0.0 0.0 0.0 138,996   Đã nộp
121 N2-601 0   84   84   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
122 N2-602 0   17714   18009   0   0   295   295   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
123 N2-603 0   16072   16197   0   0   125   125   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
124 N3-101 8   16449   16716   0   0   267   0   267 200.0 67.0 0.0 0.0 474,721   Đã nộp
125 N3-102 8   13530   13697   0   0   167   0   167 167.0 0.0 0.0 0.0 286,572   Đã nộp
126 N3-103 8   11277   11444   0   0   167   0   167 167.0 0.0 0.0 0.0 286,572   chưa nộp
127 N3-104 8   15266   15383   0   0   117   0   117 117.0 0.0 0.0 0.0 200,772   Đã nộp
128 N3-105 8   16002   16169   0   0   167   0   167 167.0 0.0 0.0 0.0 286,572   chưa nộp
129 N3-106 8   16658   16870   0   0   212   0   212 200.0 12.0 0.0 0.0 366,756   Đã nộp
130 N3-107 8   18049   18219   0   0   170   0   170 170.0 0.0 0.0 0.0 291,720   chưa nộp
131 N3-108 8   19554   19795   0   0   241   0   241 200.0 41.0 0.0 0.0 423,683   chưa nộp
132 N3-109 8   17810   18013   0   0   203   0   203 200.0 3.0 0.0 0.0 349,089   Đã nộp
133 N3-110 5   20389   20641   0   0   252   0   252 125.0 62.5 62.5 2.0 497,098   Đã nộp
134 N3-201 8   12791   12967   0   0   176   0   176 176.0 0.0 0.0 0.0 302,016   Đã nộp
135 N3-202 8   14137   14279   0   0   142   0   142 142.0 0.0 0.0 0.0 243,672   chưa nộp
136 N3-203 8   17033   17191   0   0   158   0   158 158.0 0.0 0.0 0.0 271,128   Đã nộp
137 N3-204 8   14992   15389   0   0   397   0   397 200.0 100.0 97.0 0.0 779,381   chưa nộp
138 N3-205 8   14275   14456   0   0   181   0   181 181.0 0.0 0.0 0.0 310,596   Đã nộp
139 N3-206 8   13961   14145   0   0   184   0   184 184.0 0.0 0.0 0.0 315,744   chưa nộp
140 N3-207 8   13811   13895   0   0   84   0   84 84.0 0.0 0.0 0.0 144,144   Đã nộp
141 N3-208 8   15908   16080   0   0   172   0   172 172.0 0.0 0.0 0.0 295,152   Đã nộp
142 N3-209 8   15813   15959   0   0   146   0   146 146.0 0.0 0.0 0.0 250,536   Đã nộp
143 N3-210 4   14671   14731   0   0   60   0   60 60.0 0.0 0.0 0.0 102,960   Đã nộp
144 N3-301 8   12935   13171   0   0   236   0   236 200.0 36.0 0.0 0.0 413,868   chưa nộp
145 N3-302 8   17483   17716   0   0   233   0   233 200.0 33.0 0.0 0.0 407,979   chưa nộp
146 N3-303 8   10451   10689   0   0   238   0   238 200.0 38.0 0.0 0.0 417,794   chưa nộp
147 N3-304 8   14480   14637   0   0   157   0   157 157.0 0.0 0.0 0.0 269,412   chưa nộp
148 N3-305 8   15704   15885   0   0   181   0   181 181.0 0.0 0.0 0.0 310,596   Đã nộp
149 N3-306 8   13011   13216   0   0   205   0   205 200.0 5.0 0.0 0.0 353,015   Đã nộp
150 N3-307 8   14223   14386   0   0   163   0   163 163.0 0.0 0.0 0.0 279,708   Đã nộp
151 N3-308 8   14989   15131   0   0   142   0   142 142.0 0.0 0.0 0.0 243,672   chưa nộp
152 N3-309 8   13976   14201   0   0   225   0   225 200.0 25.0 0.0 0.0 392,275   chưa nộp
153 N3-310 7   14539   14621   0   0   82   0   82 82.0 0.0 0.0 0.0 140,712   chưa nộp
154 N3-401 8   14816   14981   0   0   165   0   165 165.0 0.0 0.0 0.0 283,140   chưa nộp
155 N3-402 8   14341   14521   0   0   180   0   180 180.0 0.0 0.0 0.0 308,880   Đã nộp
156 N3-403 7   15048   15201   0   0   153   0   153 153.0 0.0 0.0 0.0 262,548   chưa nộp
157 N3-404 8   15214   15433   0   0   219   0   219 200.0 19.0 0.0 0.0 380,497   chưa nộp
158 N3-405 8   15866   16017   0   0   151   0   151 151.0 0.0 0.0 0.0 259,116   chưa nộp
159 N3-406 8   12008   12161   0   0   153   0   153 153.0 0.0 0.0 0.0 262,548   Đã nộp
160 N3-407 8   13598   13776   0   0   178   0   178 178.0 0.0 0.0 0.0 305,448   chưa nộp
161 N3-408 8   17916   18126   0   0   210   0   210 200.0 10.0 0.0 0.0 362,830   chưa nộp
162 N3-409 8   11072   11204   0   0   132   0   132 132.0 0.0 0.0 0.0 226,512   chưa nộp
163 N3-410 7   649   682   0   0   33   0   33 33.0 0.0 0.0 0.0 56,628   chưa nộp
164 N3-501 8   14414   14591   0   0   177   0   177 177.0 0.0 0.0 0.0 303,732   chưa nộp
165 N3-502 8   13858   13978   0   0   120   0   120 120.0 0.0 0.0 0.0 205,920   chưa nộp
166 N3-503 8   13271   13493   0   0   222   0   222 200.0 22.0 0.0 0.0 386,386   chưa nộp
167 N3-504 6   14305   14410   0   0   105   0   105 105.0 0.0 0.0 0.0 180,180   chưa nộp
168 N3-505 5   14386   14477   0   0   91   0   91 91.0 0.0 0.0 0.0 156,156   chưa nộp
169 N3-506 8   15633   15857   0   0   224   0   224 200.0 24.0 0.0 0.0 390,312   chưa nộp
170 N3-507 8   14578   14745   0   0   167   0   167 167.0 0.0 0.0 0.0 286,572   Đã nộp
171 N3-508 8   15006   15175   0   0   169   0   169 169.0 0.0 0.0 0.0 290,004   Đã nộp
172 N3-509 6   15383   15471   0   0   88   0   88 88.0 0.0 0.0 0.0 151,008   chưa nộp
173 N3-510 7   14960   14986   0   0   26   0   26 26.0 0.0 0.0 0.0 44,616   chưa nộp
174 N3-601 0   65492   66277   0   0   785   0   785 0.0 0.0 0.0 0.0 1,453,820   chưa nộp
175 N3-602 0   9177   9332   0   0   155   155   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
176 N3-603 0   18654   18839   0   0   185   185   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
177 N3-604 0   7567   7649   0   0   82   0   82 0.0 0.0 0.0 0.0 151,864   chưa nộp

Đơn giá (vnđ/kWh) Mức 1 : 1,716; Mức 2: 1,963; Mức 3: 2,473; Mức 4: 2,674.
Chú thích
    ĐSĐK: Điện sáng đầu kỳ     ĐSCK: Điện sáng cuối kỳ
    ĐNNĐK: Điện nước nóng đầu kỳ     ĐNNCK: Điện nước nóng cuối kỳ
    TĐSD: Tổng điện sử dụng     TSĐ: Tổng số điện
    M1: Điện mức 1,2, 3, 4     SL ở: Số lượng người ở