PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊNTHÔNG BÁO NÀY THAY CHO GIẤY BÁO TIỀN ĐIỆN THÁNG 5/2017

THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐIỆN KTX THÁNG 5/2017
(Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 15/6/2017)


  Thông báo: Đề nghị đại diện các phòng ở nội trú đến văn phòng KTX thanh toán tiền điện tháng 5/2017 trước ngày 25/6/2017. Nếu quá hạn Bộ phận quản lý KTX dừng cung cấp điện và xử lý theo quy định của Nhà trường.

Chọn nhà:
Chọn tầng:
<
TT Phòng SL ở ĐSĐK ĐSCK ĐNNĐK ĐNNCK TĐSD T.chuẩn TSĐ
trả tiền
Mức 1 Mức 2 Mức 3Mức 4 Thành tiền
(VND)
Nộp tiền
1 N1-101 0   6397   6397   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
2 N1-102 4   5586   5618   0   0   32   0   32 32.0 0.0 0.0 0.0 54,912   Đã nộp
3 N1-103 5   10084   10255   0   0   171   0   171 125.0 46.0 0.0 0.0 304,798   Đã nộp
4 N1-104 6   7401   7542   0   0   141   0   141 141.0 0.0 0.0 0.0 241,956   Đã nộp
5 N1-105 0   13137   13523   0   0   386   0   386 0.0 0.0 0.0 0.0 714,872   Đã nộp
6 N1-108 6   8504   8670   0   0   166   0   166 150.0 16.0 0.0 0.0 288,808   Đã nộp
7 N1-109 0   2369   2476   0   0   107   0   107 0.0 0.0 0.0 0.0 198,164   Đã nộp
8 N1-110 7   12615   12737   0   0   122   0   122 122.0 0.0 0.0 0.0 209,352   chưa nộp
9 N1-201 4   17887   18048   0   0   161   0   161 100.0 50.0 11.0 0.0 296,953   Đã nộp
10 N1-202 4   19737   20064   0   0   327   0   327 100.0 50.0 50.0 127.0 732,998   Đã nộp
11 N1-203 3   18725   18964   0   0   239   0   239 75.0 37.5 37.5 89.0 533,036   Đã nộp
12 N1-204 4   20001   20100   0   0   99   0   99 99.0 0.0 0.0 0.0 169,884   chưa nộp
13 N1-205 4   19516   19724   0   0   208   0   208 100.0 50.0 50.0 8.0 414,792   Đã nộp
14 N1-206 4   21804   22016   0   0   212   0   212 100.0 50.0 50.0 12.0 425,488   Đã nộp
15 N1-207 0   19499   19909   0   0   410   410   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
16 N1-208 0   22805   23174   0   0   369   369   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
17 N1-209 0   17750   17800   0   0   50   50   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
18 N1-210 0   18934   19082   0   0   148   148   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
19 N1-301 8   18385   18468   0   0   83   0   83 83.0 0.0 0.0 0.0 142,428   Đã nộp
20 N1-302 5   22437   22554   0   0   117   0   117 117.0 0.0 0.0 0.0 200,772   Đã nộp
21 N1-303 6   18442   18550   0   0   108   0   108 108.0 0.0 0.0 0.0 185,328   chưa nộp
22 N1-304 8   19778   19863   0   0   85   0   85 85.0 0.0 0.0 0.0 145,860   Đã nộp
23 N1-305 6   18032   18150   0   0   118   0   118 118.0 0.0 0.0 0.0 202,488   Đã nộp
24 N1-306 5   21322   21410   0   0   88   0   88 88.0 0.0 0.0 0.0 151,008   Đã nộp
25 N1-307 8   21348   21463   0   0   115   0   115 115.0 0.0 0.0 0.0 197,340   Đã nộp
26 N1-308 6   20008   20282   0   0   274   0   274 150.0 75.0 49.0 0.0 525,802   Đã nộp
27 N1-309 7   20475   20712   0   0   237   0   237 175.0 62.0 0.0 0.0 422,006   Đã nộp
28 N1-310 4   22933   23106   0   0   173   0   173 100.0 50.0 23.0 0.0 326,629   Đã nộp
29 N1-401 6   19623   19730   0   0   107   0   107 107.0 0.0 0.0 0.0 183,612   Đã nộp
30 N1-402 0   19778   19778   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
31 N1-403 7   20028   20174   0   0   146   0   146 146.0 0.0 0.0 0.0 250,536   Đã nộp
32 N1-404 8   21296   21459   0   0   163   0   163 163.0 0.0 0.0 0.0 279,708   Đã nộp
33 N1-405 7   21609   21770   0   0   161   0   161 161.0 0.0 0.0 0.0 276,276   Đã nộp
34 N1-406 8   20462   20575   0   0   113   0   113 113.0 0.0 0.0 0.0 193,908   Đã nộp
35 N1-407 7   20660   20823   0   0   163   0   163 163.0 0.0 0.0 0.0 279,708   Đã nộp
36 N1-408 3   31302   31467   0   0   165   0   165 75.0 37.5 37.5 15.0 335,160   chưa nộp
37 N1-409 4   21173   21365   0   0   192   0   192 100.0 50.0 42.0 0.0 373,616   Đã nộp
38 N1-410 4   19658   19770   0   0   112   0   112 100.0 12.0 0.0 0.0 195,156   Đã nộp
39 N1-501 8   18413   18463   0   0   50   0   50 50.0 0.0 0.0 0.0 85,800   Đã nộp
40 N1-502 7   19824   19957   0   0   133   0   133 133.0 0.0 0.0 0.0 228,228   Đã nộp
41 N1-503 8   20604   20750   0   0   146   0   146 146.0 0.0 0.0 0.0 250,536   Đã nộp
42 N1-504 8   20554   20712   0   0   158   0   158 158.0 0.0 0.0 0.0 271,128   Đã nộp
43 N1-505 0   20185   20185   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
44 N1-506 7   20529   20625   0   0   96   0   96 96.0 0.0 0.0 0.0 164,736   Đã nộp
45 N1-507 8   21028   21162   0   0   134   0   134 134.0 0.0 0.0 0.0 229,944   Đã nộp
46 N1-508 4   18896   19030   0   0   134   0   134 100.0 34.0 0.0 0.0 238,342   chưa nộp
47 N1-509 7   18398   18690   0   0   292   0   292 175.0 87.5 29.5 0.0 545,016   chưa nộp
48 N1-510 7   17824   18068   0   0   244   0   244 175.0 69.0 0.0 0.0 435,747   chưa nộp
49 N1-601 0   1532   1681   0   0   149   0   149 0.0 0.0 0.0 0.0 275,948   chưa nộp
50 N1-605 0   41325   41678   0   0   353   353   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
51 N2-103 8   8391   8585   0   0   194   0   194 194.0 0.0 0.0 0.0 332,904   Đã nộp
52 N2-104 8   9239   9370   0   0   131   0   131 131.0 0.0 0.0 0.0 224,796   Đã nộp
53 N2-105 6   7377   7514   0   0   137   0   137 137.0 0.0 0.0 0.0 235,092   chưa nộp
54 N2-106 4   6019   6235   0   0   216   0   216 100.0 50.0 50.0 16.0 436,184   chưa nộp
55 N2-107 0   8741   9006   0   0   265   265   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
56 N2-110 4   8365   8535   0   0   170   0   170 100.0 50.0 20.0 0.0 319,210   Đã nộp
57 N2-201 6   13875   13983   2366   2381   123   0   123 123.0 0.0 0.0 0.0 211,068   Đã nộp
58 N2-202 6   15977   16107   2903   2913   140   0   140 140.0 0.0 0.0 0.0 240,240   chưa nộp
59 N2-203 6   17115   17332   3715   3721   223   0   223 150.0 73.0 0.0 0.0 400,699   chưa nộp
60 N2-204 6   14356   14404   3234   3286   100   0   100 100.0 0.0 0.0 0.0 171,600   Đã nộp
61 N2-205 6   14681   14820   3099   3114   154   0   154 150.0 4.0 0.0 0.0 265,252   chưa nộp
62 N2-206 5   13183   13308   1769   1775   131   0   131 125.0 6.0 0.0 0.0 226,278   Đã nộp
63 N2-207 6   13307   13387   2203   2210   87   0   87 87.0 0.0 0.0 0.0 149,292   chưa nộp
64 N2-208 5   12154   12283   4109   4109   129   0   129 125.0 4.0 0.0 0.0 222,352   Đã nộp
65 N2-209 6   13043   13180   5109   5126   154   0   154 150.0 4.0 0.0 0.0 265,252   Đã nộp
66 N2-210 6   11743   11812   4404   4422   87   0   87 87.0 0.0 0.0 0.0 149,292   Đã nộp
67 N2-301 8   19994   20140   0   0   146   0   146 146.0 0.0 0.0 0.0 250,536   Đã nộp
68 N2-302 6   16436   16497   1585   1589   65   0   65 65.0 0.0 0.0 0.0 111,540   Đã nộp
69 N2-303 6   16483   16603   2053   2054   121   0   121 121.0 0.0 0.0 0.0 207,636   Đã nộp
70 N2-304 6   16022   16127   2313   2323   115   0   115 115.0 0.0 0.0 0.0 197,340   Đã nộp
71 N2-305 6   16572   16737   3603   3623   185   0   185 150.0 35.0 0.0 0.0 326,105   Đã nộp
72 N2-306 5   15924   16043   3299   3338   158   0   158 125.0 33.0 0.0 0.0 279,279   Đã nộp
73 N2-307 6   11629   11720   1182   1190   99   0   99 99.0 0.0 0.0 0.0 169,884   Đã nộp
74 N2-308 6   12767   12833   3334   3336   68   0   68 68.0 0.0 0.0 0.0 116,688   Đã nộp
75 N2-309 4   4969   4978   3139   3141   11   0   11 11.0 0.0 0.0 0.0 18,876   chưa nộp
76 N2-310 6   11944   12064   2516   2516   120   0   120 120.0 0.0 0.0 0.0 205,920   Đã nộp
77 N2-401 7   16147   16271   0   0   124   0   124 124.0 0.0 0.0 0.0 212,784   chưa nộp
78 N2-402 5   17184   17247   0   0   63   0   63 63.0 0.0 0.0 0.0 108,108   chưa nộp
79 N2-403 8   19113   19274   0   0   161   0   161 161.0 0.0 0.0 0.0 276,276   Đã nộp
80 N2-404 8   17820   17930   0   0   110   0   110 110.0 0.0 0.0 0.0 188,760   Đã nộp
81 N2-405 5   20501   20611   0   0   110   0   110 110.0 0.0 0.0 0.0 188,760   Đã nộp
82 N2-406 5   20391   20448   0   0   57   0   57 57.0 0.0 0.0 0.0 97,812   Đã nộp
83 N2-407 4   19354   19466   0   0   112   0   112 100.0 12.0 0.0 0.0 195,156   Đã nộp
84 N2-408 8   20812   21123   0   0   311   0   311 200.0 100.0 11.0 0.0 566,703   chưa nộp
85 N2-409 8   18837   18981   0   0   144   0   144 144.0 0.0 0.0 0.0 247,104   chưa nộp
86 N2-410 7   22612   22939   0   0   327   0   327 175.0 87.5 64.5 0.0 631,571   Đã nộp
87 N2-501 8   16470   16650   0   0   180   0   180 180.0 0.0 0.0 0.0 308,880   Đã nộp
88 N2-502 8   18312   18502   0   0   190   0   190 190.0 0.0 0.0 0.0 326,040   Đã nộp
89 N2-503 6   18314   18455   0   0   141   0   141 141.0 0.0 0.0 0.0 241,956   Đã nộp
90 N2-504 7   19147   19268   0   0   121   0   121 121.0 0.0 0.0 0.0 207,636   Đã nộp
91 N2-505 7   19693   19818   0   0   125   0   125 125.0 0.0 0.0 0.0 214,500   chưa nộp
92 N2-506 7   18176   18297   0   0   121   0   121 121.0 0.0 0.0 0.0 207,636   Đã nộp
93 N2-507 5   20163   20314   0   0   151   0   151 125.0 26.0 0.0 0.0 265,538   chưa nộp
94 N2-508 7   18016   18127   0   0   111   0   111 111.0 0.0 0.0 0.0 190,476   chưa nộp
95 N2-509 3   20836   21076   0   0   240   0   240 75.0 37.5 37.5 90.0 535,710   chưa nộp
96 N2-510 6   19496   19705   0   0   209   0   209 150.0 59.0 0.0 0.0 373,217   chưa nộp
97 N2-601 0   84   84   0   0   0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
98 N2-602 0   16705   17331   0   0   626   626   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
99 N2-603 0   15574   15791   0   0   217   217   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
100 N3-101 8   15606   15888   0   0   282   0   282 200.0 82.0 0.0 0.0 504,166   Đã nộp
101 N3-102 8   13110   13201   0   0   91   0   91 91.0 0.0 0.0 0.0 156,156   Đã nộp
102 N3-103 5   10805   10882   0   0   77   0   77 77.0 0.0 0.0 0.0 132,132   Đã nộp
103 N3-104 6   14815   14944   0   0   129   0   129 129.0 0.0 0.0 0.0 221,364   Đã nộp
104 N3-105 5   15509   15619   0   0   110   0   110 110.0 0.0 0.0 0.0 188,760   Đã nộp
105 N3-106 5   15989   16123   0   0   134   0   134 125.0 9.0 0.0 0.0 232,167   Đã nộp
106 N3-107 8   17097   17360   0   0   263   0   263 200.0 63.0 0.0 0.0 466,869   Đã nộp
107 N3-108 8   18901   19063   0   0   162   0   162 162.0 0.0 0.0 0.0 277,992   Đã nộp
108 N3-109 8   17011   17253   0   0   242   0   242 200.0 42.0 0.0 0.0 425,646   Đã nộp
109 N3-110 8   18742   19153   0   0   411   0   411 200.0 100.0 100.0 11.0 816,214   Đã nộp
110 N3-201 8   12180   12388   0   0   208   0   208 200.0 8.0 0.0 0.0 358,904   chưa nộp
111 N3-202 8   13720   13885   0   0   165   0   165 165.0 0.0 0.0 0.0 283,140   chưa nộp
112 N3-203 8   16623   16794   0   0   171   0   171 171.0 0.0 0.0 0.0 293,436   Đã nộp
113 N3-204 8   14102   14465   0   0   363   0   363 200.0 100.0 63.0 0.0 695,299   Đã nộp
114 N3-205 8   13888   14066   0   0   178   0   178 178.0 0.0 0.0 0.0 305,448   Đã nộp
115 N3-206 7   13625   13741   0   0   116   0   116 116.0 0.0 0.0 0.0 199,056   Đã nộp
116 N3-207 5   13265   13439   0   0   174   0   174 125.0 49.0 0.0 0.0 310,687   Đã nộp
117 N3-208 8   15500   15648   0   0   148   0   148 148.0 0.0 0.0 0.0 253,968   chưa nộp
118 N3-209 5   15317   15499   0   0   182   0   182 125.0 57.0 0.0 0.0 326,391   Đã nộp
119 N3-210 6   14343   14527   0   0   184   0   184 150.0 34.0 0.0 0.0 324,142   Đã nộp
120 N3-301 6   12425   12613   0   0   188   0   188 150.0 38.0 0.0 0.0 331,994   Đã nộp
121 N3-302 7   16669   17004   0   0   335   0   335 175.0 87.5 72.5 0.0 651,355   Đã nộp
122 N3-303 6   9670   10008   0   0   338   0   338 150.0 75.0 75.0 38.0 691,712   Đã nộp
123 N3-304 7   14084   14205   0   0   121   0   121 121.0 0.0 0.0 0.0 207,636   Đã nộp
124 N3-305 6   15331   15438   0   0   107   0   107 107.0 0.0 0.0 0.0 183,612   Đã nộp
125 N3-306 5   12634   12725   0   0   91   0   91 91.0 0.0 0.0 0.0 156,156   Đã nộp
126 N3-307 7   13898   14019   0   0   121   0   121 121.0 0.0 0.0 0.0 207,636   Đã nộp
127 N3-308 8   14504   14715   0   0   211   0   211 200.0 11.0 0.0 0.0 364,793   Đã nộp
128 N3-309 7   13336   13592   0   0   256   0   256 175.0 81.0 0.0 0.0 459,303   Đã nộp
129 N3-310 8   14342   14507   0   0   165   0   165 165.0 0.0 0.0 0.0 283,140   Đã nộp
130 N3-401 8   14495   14586   0   0   91   0   91 91.0 0.0 0.0 0.0 156,156   Đã nộp
131 N3-402 7   13993   14122   0   0   129   0   129 129.0 0.0 0.0 0.0 221,364   Đã nộp
132 N3-403 7   14779   14882   0   0   103   0   103 103.0 0.0 0.0 0.0 176,748   Đã nộp
133 N3-404 6   14753   14880   0   0   127   0   127 127.0 0.0 0.0 0.0 217,932   Đã nộp
134 N3-405 7   15576   15690   0   0   114   0   114 114.0 0.0 0.0 0.0 195,624   Đã nộp
135 N3-406 5   11777   11849   0   0   72   0   72 72.0 0.0 0.0 0.0 123,552   Đã nộp
136 N3-407 4   13097   13122   0   0   25   0   25 25.0 0.0 0.0 0.0 42,900   chưa nộp
137 N3-408 7   17537   17672   0   0   135   0   135 135.0 0.0 0.0 0.0 231,660   Đã nộp
138 N3-409 7   10782   10884   0   0   102   0   102 102.0 0.0 0.0 0.0 175,032   Đã nộp
139 N3-410 7   474   648   0   0   174   0   174 174.0 0.0 0.0 0.0 298,584   Đã nộp
140 N3-501 8   14097   14218   0   0   121   0   121 121.0 0.0 0.0 0.0 207,636   Đã nộp
141 N3-502 6   13598   13728   0   0   130   0   130 130.0 0.0 0.0 0.0 223,080   chưa nộp
142 N3-503 6   12762   12931   0   0   169   0   169 150.0 19.0 0.0 0.0 294,697   Đã nộp
143 N3-504 6   13988   14171   0   0   183   0   183 150.0 33.0 0.0 0.0 322,179   Đã nộp
144 N3-505 6   14153   14250   0   0   97   0   97 97.0 0.0 0.0 0.0 166,452   Đã nộp
145 N3-506 5   15293   15397   0   0   104   0   104 104.0 0.0 0.0 0.0 178,464   chưa nộp
146 N3-507 4   13974   14285   0   0   311   0   311 100.0 50.0 50.0 111.0 690,214   Đã nộp
147 N3-508 3   14405   14664   0   0   259   0   259 75.0 37.5 37.5 109.0 586,516   chưa nộp
148 N3-509 5   15168   15247   0   0   79   0   79 79.0 0.0 0.0 0.0 135,564   Đã nộp
149 N3-510 8   14311   14668   0   0   357   0   357 200.0 100.0 57.0 0.0 680,461   Đã nộp
150 N3-601 0   61318   62200   0   0   882   0   882 0.0 0.0 0.0 0.0 1,633,464   chưa nộp
151 N3-602 0   8771   8920   0   0   149   149   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
152 N3-603 0   18223   18361   0   0   138   138   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0   chưa nộp
153 N3-604 0   7206   7309   0   0   103   0   103 0.0 0.0 0.0 0.0 190,756   chưa nộp

Đơn giá (vnđ/kWh) Mức 1 : 1,716; Mức 2: 1,963; Mức 3: 2,473; Mức 4: 2,674.
Chú thích
    ĐSĐK: Điện sáng đầu kỳ     ĐSCK: Điện sáng cuối kỳ
    ĐNNĐK: Điện nước nóng đầu kỳ     ĐNNCK: Điện nước nóng cuối kỳ
    TĐSD: Tổng điện sử dụng     TSĐ: Tổng số điện
    M1: Điện mức 1,2, 3, 4     SL ở: Số lượng người ở